www.danienazawolanie.pl

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony www.danienazawolanie.pl dla Konsumentów

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Plackarnia, wł. Andrzej Demczuk, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14 – REGON: 431213914, NIP: 7122525285 (Restauracje: Bohaterów Monte Cassino, Kurantowa, Jantarowa) oraz Plackarnia wł. Monika Demczuk – REGON: 060088867, NIP: 7991626915 (Restauracje: Bursztynowa, Radziszewskiego), Lublin, ul. Bursztynowa 17 której przysługują prawa do Serwisu a Konsumentami.

I. Postanowienie ogólne i definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
• Regulamin: niniejszy regulamin
• www.danienazawolanie.pl – witryna internetowa, poprzez którą można dokonać zamówień online produktów restauracji Plackarnia. Witryna ta nie jest własnością Plackarni. Należy do VADO SP Z O O (KRS: 0000323687, NIP: 9462573226, REGON: 060446730)
• Oferta : propozycja zawarcia umowy sprzedaży produktów i usług na warunkach określonych przez Plackarnię, w szczególności zawierających cenę, opis i skład oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronie www.danienazawolanie.pl
• Zamówienie : oświadczenie woli składane przez Konsumenta Restauracji na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
• Użytkownik - Konsument : Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie w Plackarni za pośrednictwem strony www.danienazawolanie.pl, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
• Umowa : stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Plackarnią na podstawie złożonego Zamówienia za pomocą serwisu dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
• Usługi : zespół usług oferowanych Konsumentowi przez Plackarnię za pośrednictwem serwisu, w tym w szczególności: publikacja Oferty, pośredniczenie przy zawieraniu Umów pomiędzy Konsumentem a Restauracją poprzez udostępnienie platformy Restauracji i Konsumentowi, umożliwienie Konsumentowi dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji oraz ich wyświetlania. Konto : spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.danienazawolanie.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Restauracje.

II. Postanowienia Ogólne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1422z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do Użytkowników serwisu www.danienazawolanie będących Konsumentami . Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronie internetowej www.danienazawolanie.pl. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Zamówienie odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Użytkownika. Do korzystania z usług dostępnych w serwisie konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a. Internet Explorer 11 lub wyższa wersja;
b. Mozilla 55 lub wyższa wersja,
c. Google Chrome 6.1 lub wyższa wersja,
d. Safari 5.1 lub wyższa wersja,
e. Opera 47 lub wyższa wersja.

2. Plackarnia nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z serwisu www.danienazawolanie.pl.
3. Plackarnia nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Plackarnia w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
4. Plackarnia jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy.

III. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje po akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i po rozpoczęciu korzystania przez Użytkownika z Platformy.
2. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.danienazwolanie.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Platformy z aplikacją Facebook.com. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
3. Użytkownicy, mogą dokonywać zamówień bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Restauracją. Z chwilą dokonania zamówienia, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w serwisie po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do serwisu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej serwisu.
6. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
7. Vado nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w Serwisie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do takiego konta.
8. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta z serwisu. Może to uczynić pisemnie przesyłając stosowny wniosek na adres Właściciela Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. usunięcie konta nastąpi najpóźniej po upływie 14 dni od dnia otrzymania stosownego żądania przez Spółkę.
9. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Użytkownika, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Restauracji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, dokonywania działań sprzecznych z pkt 11 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Serwisu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.
11. Użytkownik zobowiązany jest do:

a. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
b. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Spółki;
c. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Restauracji, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

12. Korzystający z Platformy Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest postępowanie przez Użytkowników w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki.
13. Wszyscy Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż materiały dostępne w serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego.

IV. Oferta

1. Wszelkie dane w zakresie Oferty Produktów/Towarów Plackarnię umieszczane są w Serwisie samodzielnie przez Plackarnię.
2. W przypadku akceptacji Oferty Produktów/Towarów Plackarni przez Użytkownika powstaje stosunek prawny bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Plackarnią.

V. Umowa

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami - Użytkownikiem a Plackarnią - w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Użytkownika i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
2. Podanie przez Użytkownika prawdziwych, prawidłowych i pełnych danych Kontaktowych podczas składania zamówienia jest warunkiem wykonania zamówienia przez Plackarnię.
3. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, zobowiązany jest on do bycia dostępnym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej dla Plackarni, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
4. Użytkownik - w celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy może kontaktować się bezpośrednio z Plackarnią za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
5. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do:

a. obecności pod wskazanym przez siebie adresem przy składaniu Zamówienia – w przypadku wybrania opcji „zakup z dostawą”;
b. zgłoszenia się po odbiór zamówienia do Plackarni w czasie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia – w przypadku wyboru samodzielnego odbioru zamówionych produktów.

VI. Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na fakt, iż zamówione przez niego Produkty, mają krótki termin przydatności do spożycia, nie jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
2. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

a. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
b. dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Użytkownik nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,;
c. przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ję jako niezawartą, z zastrzeżeniem zapisu pkt 4 poniżej.
4. W przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia przyszłych Zamówień od takiego Użytkownika i dokonania zablokowania jego konta w serwisie.

VII. Płatność

1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszego Regulaminu, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
2. Płatność za dokonane zamówienie może nastąpić przy odbiorze zamówienia w Restauracji lub osobie doręczającej zamówienie. Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w serwisie podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i dokonuje jego wyboru przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Spółka nie ingeruje w jakiekolwiek rozliczenia pomiędzy Restauracją a Użytkownikiem.

VIII. Reklamacje.

1. Z uwagi, iż Spółka nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją, wszelkie reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie.
2. Jeśli reklamacja Użytkownika dotyczy pracy serwisu, reklamacja powinna być złożona do Plackarnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Reklamacja Użytkownika złożona zgodnie z pkt 2 będzie rozpoznania w terminie do 14 dni od dnia jej wpływu do Plackarnia .

IX. Prywatność i poufność.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Plackarnia zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w serwisie. Restauracji ujawniane są dane osobowe Użytkownika jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych ze zrealizowaniem Zamówienia oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

X. Zmiany Regulaminu

Plackarnia jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Plackarnię. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

Wersja obowiązująca od dnia 22.05.2020 r.

 

Odwiedź nas

Miasteczko Akademickie, Radziszewskiego 8, tel. kom. 690 919 006, 81 534 00 55
Sławinek, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14, tel. 81 740 13 49, tel. kom. 660 797 815
Czechów, Lublin, ul. Kurantowa 4b, tel. 81 741 15 88, tel. kom. 660 797 361
Czuby, Lublin, Bursztynowa 17, tel. tel. 81 527 60 10, tel. kom. 660 292 502, 660 537 820
Węglin Południowy, Lublin, Jantarowa 5, tel. 81 478 55 56, 6666 501 54

info.plackarnia@gmail.com

Godziny otwarcia

Bohaterów Monte Cassino, Bursztynowa, Kurantowa, Jantarowa
Pon.–Czw. – 11–22:00
Pt.–Sob. – 11:00–23:00
Nd. – 11:00–22:00

Radziszewskiego
Pon.–Czw. – 10:00–22:00
Pt.–Sob. – 10:00–23:00
Nd. – 11:00–22:00

Znajdź nas