Karta lojalnościowa fCard

Szanowni Klienci

Od 7 grudnia 2019 roku wprowadziliśmy nowy system kart lojalnościowych dla klientów Plackarni.
Zastąpiły one dotychczasowe karty wydane w latach wcześniejszych. Ważność kart plastikowych wygasła ostatecznie 31 stycznia 2020 roku. Nowe karty są bardziej funkcjonalne. Po każdej transakcji do karty zostaną doliczone punkty, które będą się zamieniały na kupony rabatowe.

Skąd ją pobrać?

Nowe karty są dostępne tylko w wersji elektronicznej przez aplikację fCards, która jest zarówno na telefony z Androidem jak i iOS. Aplikację tę można pobrać z App Store oraz GooglePlay.

 

1280px Download on the App Store Badge svg 800px Get it on Google play svg

 

 

screen 0screen 01screen 0

 

Po zainstalowaniu aplikacji należy utworzyć nowe konto, a w kolejnym kroku zarejestrować nową kartę skanując poniższy kod QR. Kod ten znajduje się także na paragonach wydawanych w sieci restauracji Plackarnia.

 

screen 0screen 0screen 3

 

kod

 

Jak to działa?

Karta jest personalizowana i służy zarówno do zamówień: na miejscu, online – poprzez danienazawolanie.pl oraz telefonicznych – wówczas podajemy ostatnich 5 cyfr kodu kreskowego karty lub nr telefonu zarejestrowany w aplikacji. Użycie karty daje nam na starcie rabat 5%, dodatkowo każda złotówka przeliczana jest na punkty. 1 zł => 1 pkt, a 100 pkt => to rabat 7 zł. Rabaty można sumować i wymieniać na kupony generowane automatycznie w aplikacji.  

Na kartę nie będziemy dodawali dań z promocji. Dlaczego?… bo promocje nie mogą się sumować! 

 

Problemy z funkcjonowaniem karty prosimy o zgłaszanie pod email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ „PLACKARTA”

 

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Programu jest Sieć restauracji Plackarnia [wł. Andrzej Demczuk, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14 (Restauracje: Bohaterów Monte Cassino, Kurantowa, Jantarowa) oraz Plackarnia wł. Monika Demczuk (Restauracje: Bursztynowa, Radziszewskiego), Lublin, ul. Bursztynowa 17], dostawcą Aplikacji FCard jest firma VADO Sp. z o.o., ul. Wigilijna 4/51, 20-501 Lublin
2. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom korzystania z rabatów oraz kuponów zniżkowych dostępnych dla Uczestników w restauracjach sieci Plackarnia, działających pod oznaczeniem „Plackarnia”.
3. Program trwa od 7 grudnia 2019 r. do odwołania.

§ 2. Definicje
Pojęcia zapisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
„Aplikacja” – aplikacja mobilna pod nazwą „PlacKarta”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik uczestniczy w Programie;
„KOD” – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do Uczestnika i jego Konta w ramach Programu od chwili rejestracji w Aplikacji; Uczestnik może posiadać w Programie tylko jedno ID w tym samym czasie;
„Konto” – indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne poprzez Aplikację po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu, w tym o liczbie zgromadzonych Punktów oraz aktywowanych Kuponach;
„Polityka Prywatności” – dokument dostępny pod adresem https://plackarnia.pl/o-nas/polityka-cookies.html, opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z Programem i korzystaniem z Aplikacji;
„Promocje” – prezentowane w Aplikacji propozycje nabycia towarów lub usług na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji;
„Regulamin” – niniejszy regulamin;
„Uczestnik” – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji w Aplikacji.

§ 3. Podstawowe zasady Programu
1. Dokonując rejestracji w Programie Uczestnik zawiera z Plackarnią na czas nieoznaczony umowę o uczestnictwo w Programie. Treść umowy określa Regulamin.
2. W ramach Programu Organizator zobowiązuje się wobec Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, do:
a. przygotowywania i dostarczania do Aplikacji Promocji dedykowanych dla Uczestników;
b. honorowania 5% rabatu na wszystkie zakupione w Plackarni produkty
c. przyznawania Uczestnikom punktów za zakupy produktów z asortymentu Plackarni;
d. przygotowywania i dostarczania do Aplikacji dedykowanych dla Uczestników propozycji Kuponów i zapewnienia wymiany Punktów na Kupony po otrzymaniu dyspozycji Uczestnika;
e. zapewnienia honorowania Kuponów zgodnie z ich wartością w restauracjach Plackarni, realizujących Kupony danego rodzaju;
f. zapewnienia możliwości korzystania z Konta Uczestnika i jego funkcjonalności za pomocą Aplikacji;
3. uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Z tytułu uczestnictwa w Programie Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat.

§ 4. Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
a. ukończyła 16-ty rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
c. posiada aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowała na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację.
2. Rejestracja w Programie następuje za pomocą Aplikacji. Posługiwanie się Aplikacją jest niezbędne do udziału w Programie.
3. W celu przystąpienia do Programu, po instalacji Aplikacji i zapoznaniu się z informacjami na jej temat, należy dokonać rejestracji.
4. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.
5. Do rejestracji niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu
6. Osoba dokonująca rejestracji może dobrowolnie podać w trakcie Rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Aplikacji dane dotyczące imienia oraz nazwiska.
7. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego Organizator tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny KOD. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Uczestnika.
8. KOD służy do identyfikacji Uczestnika w ramach Programu. Konto w ramach Programu wraz z ID jest przypisane tylko do jednego Uczestnika. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem i wyłącznie swoim KODem.

§ 5. Przyznawanie Punktów
1. W ramach Programu przyznawane są Uczestnikom Punkty za zamówienia złożone w Plackarni.
2. Uczestnik może uzyskiwać Punkty w Programie wyłącznie za te zakupy, których sam dokonał.
3. Za każde pełne 1 zł ceny produktów zakupionych przez Uczestnika w Plackarni przysługuje temu Uczestnikowi 1 Punkt.
4. Warunkiem naliczenia Uczestnikowi Punktów za zakupy jest udostępnienie kelnerce podczas dokonywania zakupu, lecz przed dokonaniem płatności (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego) indywidualnego KODU wyświetlonego za pomocą Aplikacji. KOD jest skanowany przez Kelnerkę, co pozwala naliczyć na Konto Punkty należne Uczestnikowi.
5. W Programie nie obowiązują limity dzienne dotyczące przyznawania Punktów.

 § 6. Przyznawanie kuponów

1. Za każde 100 punktów naliczonych w Programie w aplikacji generuje się Kupon rabatowy o wartości 7 zł.
2. Kupon rabatowy o wartości 7 zł ma zachowuje ważność przez okres 5 miesięcy.
3. Kupon rabatowy dotyczy każdego produktu w sieci Plackarnia
4. Minimalna wartość rachunku, który ma podlegać rabatowi nie może być niższa niż 7,01 zł.
5. Kupony rabatowe można łączyć.
6. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, może być traktowany tylko i wyłącznie jako rabat obniżający wartość zamówienia.

§ 7. Przeciwdziałanie nadużyciom
1. Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie Punktów lub innych korzyści w Programie lub polegającego na tym, że Uczestnik złożył nieprawdziwe oświadczenie co do spełniania warunków uczestnictwa w Programie (w szczególności nie ma ukończonego 16-go roku życia), Organizator może zablokować Konto tego Uczestnika.
2. O blokadzie Konta i jej przyczynie Organizator zawiadamia Uczestnika za pomocą komunikatu w Aplikacji lub drogą e-mailową.
3. Blokada Konta następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni.
4. Podczas blokady Konta Uczestnik nie może zamawiać i realizować Kuponów ani w inny sposób wykorzystywać Punktów. W okresie blokady Uczestnikowi nie są naliczane Punkty na jego Konto.

§ 8. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Programem, w tym dotyczące Kuponów, Punktów, funkcjonowania Aplikacji lub blokady Konta, mogą być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Uczestnika – według wyboru osoby składającej reklamację pocztą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 30 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana e-mailowo.
4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
5. W przypadku zawieszenia konta i późniejszego odblokowania nie następuje rekompensata za okres zawieszenia, nawet, gdy reklamacja jest rozpatrzona na korzyść Klienta.

§ 9. Zakończenie Programu
1. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:
2. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
3. Ekonomiczna nieopłacalność Programu;
4. Wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;

§ 10. Dane osobowe i prywatność
1. Udział Uczestnika w Programie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sieć restauracji Plackarnia (Administrator).
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań Organizatora: naliczania Punktów, wymiany Punktów na Kupony, Realizacji Kuponów, obsługi Konta w Aplikacji i komunikacji z Uczestnikami, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia.
3. Dane osobowe Uczestników nie będą drukowane ani archiwizowane w wersji papierowej, podlegają ochronie dostawcy Aplikacji FCard.
3. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu w celu przygotowania i dostarczenia dostosowanych do Uczestników Promocji i Kuponów.
4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności pod adresem https://plackarnia.pl/o-nas/polityka-cookies.html.

Odwiedź nas

Miasteczko Akademickie, Radziszewskiego 8, tel. kom. 690 919 006, 81 534 00 55
Sławinek, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14, tel. 81 740 13 49, tel. kom. 660 797 815
Czechów, Lublin, ul. Kurantowa 4b, tel. 81 741 15 88, tel. kom. 660 797 361
Czuby, Lublin, Bursztynowa 17, tel. tel. 81 527 60 10, tel. kom. 660 292 502, 660 537 820
Węglin Południowy, Lublin, Jantarowa 5, tel. 81 478 55 56, 6666 501 54

info.plackarnia@gmail.com

Godziny otwarcia

Bohaterów Monte Cassino, Bursztynowa, Kurantowa, Jantarowa
Pon.–Czw. – 11–22:00
Pt.–Sob. – 11:00–23:00
Nd. – 11:00–22:00

Radziszewskiego
Pon.–Czw. – 10:00–22:00
Pt.–Sob. – 10:00–23:00
Nd. – 11:00–22:00

Znajdź nas